Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 1

 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari was een mooi begin van 2019. Er waren deze middag 89 leden aanwezig in de Schakel te Koekange. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Duo Please dat al 50 jaar bestaat en nog steeds actief is met het verzorgen van gezellige bijeenkomsten.

Als voorzitter wil ik graag nog even twee belangrijke zaken van 2018 noemen. Te eerste een belangrijk punt voor de penningmeester, nl. dat de contributie van 95% van de leden nu automatisch werd geïnd. En als 2de de AVG (Algemene Verordening Gegevens­bescherming).

De leden konden zich allen vinden in de manier waarop het bestuur omgaat met de gegevens van de leden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten onze vereniging.

 

Ik hoop dat wij zo met z’n allen zo door mogen gaan en wij zien u graag op de volgende bijeenkomst.

 

 

v  Kaartmiddag 8 februari

Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief vindt op 8 februari de kaartmiddag plaats in dorpshuis Buddingehof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13 00 uur en 13.30 uur aanvang kaarten.

Kosten 3 euro p.p. inclusief consumptie en een hapje.

 

v  Algemene ledenvergadering 15 maart is verplaatst naar 29 maart i.v.b  met het overlijden van  Femmie  Rumph 

 Ons Bestuurslid.

Op 29 maart vindt de Algemene ledenvergadering plaats in de Havezate in De Wijk. De aanvang is 14.00 uur.

Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 16 maart 2018 doen wij u gelijk met deze nieuwsbrief toekomen. Het jaarverslag en begroting van de penningmeester zijn op 15 maart in te zien op de vergadering.

Voorafgaand aan deze vergadering zal de firma Care Watch? ons een presentatie geven over het zorghorloge. Dit is een multifunctionele alarmknop. Na afloop van de vergadering spelen wij nog enkele spelletjes bingo.

Er zijn voor deze bijeenkomst geen kosten aan verbonden.

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Verslag ledenvergadering van 16 maart 2018 (in uw bezit)

4.     Financieel verslag 2018

5.     Begroting 2019 met eventueel toelichting

6.     Verslag controle kascommissie

7.     Kiezen van een nieuw lid voor de kascommissie

8.     Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar mevrouw F. Rumph. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend.

9.     Huishoudelijk Reglement

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 

v  Gezellige middag op 19 april

Op 19 april hebben wij een gezellige middag met De Doldies, een Drentse familieband bestaande uit 5 personen, oorspronkelijk komende uit Veeningen. De Doldies zingen en spelen muziek uit de jaren '70', muziek van toen wij jong waren. Zij zingen zowel in het Nederlands, Engels en in Streektaal. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Schakel te Koekange. Aanvang 14.00 uur.

Kosten 3 euro p.p. Consumpties en hapje inbegrepen.

 

v  Busreisje op 17 mei

Op 17 mei vindt onze jaarlijkse busreis plaats, wederom met Reica Reizen uit Uffelte. Wij brengen eerst een bezoek aan het fruitbedrijf Verhagen in Luttelgeest, waar we beginnen met koffie en gebak. Aansluitend krijgen wij een film en uitleg over het bedrijf alsmede een rondleiding. Tot slot gaan wij hier nog diverse likeurtjes proeven.

Vervolgens vertrekken we naar Tollenbeek voor ons diner, waarna we nog een rondrit maken door de Noordoostpolder en Urk onder leiding van een gids. Als afsluiting van de dag krijgen wij een kop thee/koffie met krentenbrood.

 

De prijs bedraagt bij een volle bus (60 personen) 55 euro p.p.

U kunt zich tot 1 mei opgeven bij Aly Soer tel. 0522-481138.

Na 1 mei ontvangen de deelnemers nadere informatie.

Wees er snel bij want Vol is Vol

 

v  Gezellige middag 21 juni

Op 21 juni treden voor ons op in de Buddinghof te Ruinerwold het Kouwenkoor, een familiekoor met veel leden uit Nieuwleuzen. Aanvang 14.00 uur.

Kosten 3 euro p.p., consumpties en hapje inbegrepen.

 

v  Data overige activiteiten in 2019

20 september Zang- en Muziekgroep Lisdoonvarna uit Giethoorn.

25 oktober treden voor ons de Olde Deerns, een groep van 3 deerns.

15 november kaartmiddag

20 december jaarafsluiting met een kerstmiddag met het Kleinkoor Vinkenbuurt.

 

Nadere mededelingen over deze bijeenkomsten kunt u lezen in de volgende nieuwsbrieven.

 

v  Personalia

Nieuwe leden: Mevrouw J. Frijlink-Jansen en de heer G. Frijlink.

 

De vereniging komt op voor de belangen van de 50 plussers in de Gemeente De Wolden e.o. De vereniging is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensio­neerden (NVOG).

 

Bestuur Seniorenvereniging “De Wolden”

Voorzitter:                 dhr. B. Mulder                         tel. 0522-482511

Secretaris:                mw. A. de Best-Luten             tel. 0522-481956

Penningmeester:      dhr. J. Tonkes                         tel. 0522-480980

Leden:                      mw. A. Soer                            tel. 0522-481138

                                 mw. F. Rumph                        tel. 06-51172822

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd aan de Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, tel. 0522-481956.

 

Contributie

De contributie voor 2018 bedraagt € 30,- voor leden, voor een partner of huisgenoot is dat € 25,-.

 

Bank

IBAN Regio Bank: NL73 RBRB 0929 0108 84.

 

Hulp bij het invullen van de belasting

Mw. G.M.T.J. Kitslaar uit Zuidwolde, tel. 0528-372377

 

Bezorgers/sters nieuwsbrieven:

De Wijk: dhr. H. Slomp en dhr. J. de Lange.

Koekange: mw. F. Rumph

Ruinerwold: mw. A. de Best, mw. A. Soer en dhr. J. Tonkes.

 

Centraal Meldpunt Stichting Welzijn De Wolden: op werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel. 0528-374173.

Wijkagent nodig bel 0900-8844 en hij komt bij u thuis.

 

 

Voor zaken omtrent de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kunt u een afspraak maken met mevrouw A. van Ulsen van Gemeente De Wolden. Zij maakt hiervoor een afspraak met de Gemeentelijke ombudsman. Het Gemeentelijke telefoonnummer is: 140528.

 

v  Lief en leed

Onderstaande leden waren in november en december 2018 en januari 2019 jarig:

80 jaar: De heren J. Dekker uit De Wijk en B. Mulder uit Ruinerwold.

85 jaar: De Dames L. Ofrein-Heiblom en H. Turksma-Jansen uit Ruinerwold en de heren L. Koezen uit Meppel, A. van Betlehem uit De Wijk en H.J. Herskamp uit Ruinerwold.

95 jaar: Mevrouw H. Schrotenboer-Bomert uit De Wijk.

100 jaar: De heer. A. Gortemaker uit De Wijk.

 

v  100 jarige

28 november was het 100 jaar geleden dat ons lid Albert Gortemaker is geboren. Op de deze dag alsmede op de kerstbijeenkomst is hier door het bestuur en leden aandacht aan geschonken.

 

v  Contributie inning 2019

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contri­butie eind februari worden afgeschreven. De andere leden ontvangen in februari een nota met het verzoek om de contributie over te maken.

 

v  Belastingzaken

Door omstandigheden is het niet mogelijk dat de heer Zeven dit jaar belasting aangiftes kan verzorgen. Ook mevrouw Paap-ter Horst heeft i.v.m. drukke werkzaamheden besloten om geen belasting aangiftes meer te kunnen verzorgen. U kunt voor uw aangiftes nu alleen terecht bij mevrouw Kitslaar (zie achterzijde van deze nieuwsbrief).

 

v  Uitslagen kaartmiddag

Klaverjassen                         Jokeren

1. H de Boer                           1. G. Kitslaar

2. A. Slomp                             2. H.J. Herskamp

3. A. Kloosterman                   3. J. Slagter

4. J. Dekker                            4. A. Hendriks

5. H. Reinders                        5. F. Rumph

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei.

                                               

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 1

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Het jaar 2018 is goed begonnen met een fantastisch nieuwjaars­bijeenkomst waar 85 leden aanwezig waren!

Terugkijkend naar 2017 kunnen wij ook niet anders dan zeer tevreden zijn. We hebben mooie bijeenkomsten gehad waar steeds meer leden aanwezig waren. Met als afsluiter de kerstbijeenkomst met een record opkomst van 90 leden. Ook over de centrale inning van de contributie zijn wij zeer tevreden, dankzij uw volle medewerking hieraan hebben we dit kunnen realiseren.

 

Wij hopen dat wij in 2018 ook weer gezellige bijeenkomsten met elkaar mogen hebben. Graag tot ziens!

v  Kaartmiddag

In het Dorpshuis te Ruinerwold wordt op vrijdag 23 februari (aanvang 13.30 uur) een kaartmiddag gehouden. Liefhebbers/sters kunnen hier terecht voor klaverjassen en jokeren. Kosten 3,00 euro p.p. inclusief twee drankjes. Wij kaarten weer om vlees prijzen.

 

v  Uitnodiging Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u op vrijdag 16 maart uit voor haar algemene ledenvergadering in de Havezathe in De Wijk (aanvang 14.00 uur).

Het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de algemene leden­vergadering van 24 maart 2017 doen wij u gelijk met deze nieuwsbrief toekomen. Het jaarverslag en de begroting van de penningmeester zijn op 16 maart ter vergadering beschikbaar.

Vooraf aan deze vergadering zal Irma van Beek, Ombudsvrouw van de Gemeente De Wolden, u bijpraten over haar werk rondom de veranderingen in onze Gemeente inzake de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. U kunt met uw vragen die middag bij haar terecht.

 

De agenda voor de bestuursvergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken

3.     Verslag ledenvergadering van 24 maart 2017 (in uw bezit)

4.     Jaarverslag 2017 (in uw bezit)

5.     Financieel verslag 2017

6.     Toelichting op de begroting

7.     Verslag kascontrole commissie

8.     Bestuursverkiezing

Aftredend: Mevr. A. de Best-Luten (secretaris) en herkiesbaar

Dhr. B. Mulder (voorzitter) en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend.

9.     Rondvraag

10.  Sluiting

 

Rooster van aftreden:

2018                            2019                            2020

A. de Best-Luten          F. Rumph                     J. Tonkes

B. Mulder                                                        A. Soer

v  Zang en muziek

Op 20 april vindt er in De Schakel in Koekange een zang- en muziek-middag plaats met dia’s op de achtergrond. Aanvang 14.00 uur.  Deze wordt verzorgd door Luuks Nijsingh met zijn vaste begeleider.

Kosten 3,00 euro p.p. inclusief drankjes en hapjes.

 

v  Busreisje

Op vrijdag 1 juni vindt onze jaarlijkse reis plaats. Wij gaan dit jaar met Reica Reizen uit Uffelte naar de Noordelijke provincie Friesland. Na koffie met oranjekoek, bezoeken we in Surhuisterveen het Ot en Sien museum. We krijgen uitleg over het museum en kunnen daarna vrij rondkijken. Vervolgens vertrekken wij naar Beetsterzwaag voor een drie gangen lunch met consumptie, om 14.00 uur gevolgd door een rondrit door de Gemeente Opsterland. Tijdens de rondrit geeft een gids uitleg krijgen over de adel van vroeger en vertelt diverse anekdotes. Wij sluiten de middag af met een kopje thee/koffie met krentenwegge. Rond 18.30 uur zijn wij weer thuis.

Reinard en Carla Tuin die deze reis samen verzorgen, zijn in het bezit van hun EHBO diploma’s. Ook in de bus is een Hartreanimatie & AED alsmede een rolstoel aanwezig.

De prijs bedraagt bij een volle bus 55,00 euro p.p. U kunt zich tot 5 mei opgeven bij Aly Soer, tel. 0522-481138. Daarna ontvangen de deelnemers nadere informatie.

Wees er snel bij want VOL is VOL

 

v  RTV Drenthe

Wij sluiten het eerste half jaar af op vrijdag 29 juni om 14.00 uur met een optreden van Willem Fledderus, bekend van het Dréents Liedtiesfestival van RTV Drenthe. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold.

Kosten 5,00 euro p.p. inclusief drankjes en hapje.

 

v  Nieuwe leden

Mevr. F. Geerts, mevr. T. Pruim, mevr. G.G.H. Dolfsma Spin, en dhr. P. Dolfsma, allen uit Ruinerwold.

Mevr. K. Dekker-de Wal, dhr. J. Dekker, beide uit de Schiphorst.


 

v  Lief en Leed

Verjaardagen: Het bestuur heeft besloten om aandacht te gaan schenken aan leden die 80, 85, 90, 95 en eventueel 100 jaar worden.

Jubilea: Ook willen wij graag aandacht besteden aan de leden die een 50, 60, en 70 jarig huwelijksjubilea vieren. Hier is wel enige hulp van u bij nodig. Wanneer zo’n jubileum bij u bekend is, wilt u ons dan informeren.

Overleden: W. Nijveen  Koekangerveld

 

v  Website

Onze nieuwsbrieven en foto’s van onze activiteiten vindt u op onze website: www.seniorenverenigingdewolden.nl

 

v  Volgende nieuwsbrief

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in mei. In deze nieuwsbrief presenteren wij u de activiteiten van het tweede half jaar van 2018.