Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 1

 Beste vrienden en vriendinnen.

 

De start van 2020 op 24 januari was een fantastisch begin van het nieuwe jaar. Het voetbalkoor De Meulenwiekers verzorgden ons een mooie middag met hun veelal bekende Nederlands talige liederen. Er waren deze middag veel leden aanwezig in de Havezate in De Wijk.

 

Wij kunnen wederom terug kijken op een alle opzichten fantastisch jaar. Omdat de opkomst bij de activiteiten altijd groot is, heeft het bestuur aan het einde van het afgelopen jaar helaas wel moeten besluiten om de bijdrage per bijeenkomst te verhogen naar 5 euro, omdat de kosten voor gezelschappen alsmede verteringen anders te hoog worden voor onze vereniging. Wij hopen desondanks dat wij het komende jaar weer op jullie aanwezigheid mogen rekenen. Het bestuur zal er alles aan doen om voor een ieder weer mooie dingen te organiseren.

 

v  Uitslag kaartmiddag 15 november 2019

De opkomst viel deze middag wat tegen, maar de strijd was er niet minder om. Hierbij de uitslagen:

 

Klaverjassen                         Jokeren

1. dhr. H de Boer                    1. mw. A. Westenberg

2. dhr. G. Frijlink                     2. mw. G. Kitslaar

3. mw. A. Kloosterman           3. dhr. K. Westenberg

4. mw. H. Hormann                4. mw. L. Boverhof

5. dhr. J. Pater                        Poedel. mw. K. Dekker

Poedel dhr. R. Hagewoud

 

v  Kerstbijeenkomst 20 december 2019

De kerstbijeenkomst was evenals vorig jaar een zeer geslaagde middag. In de Schakel te Koekange waren maar liefst 77 leden aanwezig. Het Kleinkoor Vinkenbuurt met liedjes en verhalen was prachtig om naar te luisteren. De dames die ons deze middag van een drankje hadden voorzien zorgden na afloop voor een heerlijk buffet.

 

v  Nieuwjaarsbijeenkomst 24 januari

De nieuwjaarsbijeenkomst die heeft plaats gevonden op 24 januari was weer een groot succes. Het voetbalkoor De Meulenwiekers trad deze middag voor ons op. Bijna 80 leden waren deze middag aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst dankte de voorzitter de vrijwilligers voor de bezorging van de nieuwsbrieven. Als dank kregen zij een drankje aangeboden.

 

v  Kaartmiddag 14 februari

Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief vindt op 14 februari de kaartmiddag plaats in dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13.00 uur en aanvang 13.30 uur. Kosten 5 euro p.p. inclusief consumptie en hapje. Er wordt gekaart om vlees prijzen.

 

v  Jaarvergadering 13 maart

Onze jaarvergadering vindt plaats op 13 maart in de Schakel te Koekange. Het verslag van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2019 doen wij u gelijk met de nieuwsbrief toekomen.


 

Voor of na de vergadering hebben wij nog geen activiteit, dit is dus nog een verrassing. Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten c

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Verslag ledenvergadering van 15 maart 2019 (in uw bezit)

4.     Financieel verslag 2019

5.     Begroting 2020 met eventuele toelichting

6.     Verslag kascontrole commissie

7.     Kiezen nieuw lid kascommissie.

Aftredend en niet herkiesbaar: mw. G.M.T.J. Kitslaar.

8.     Bestuursverkiezing

Door het overlijden van ons bestuurslid mw. F. Rumph is tussentijds benoemt mw. A. Westerveen.

Aftredend en herkiesbaar dhr. J. Tonkes (penningmeester) en mw. A. Soer (activiteitencommissie).

9.     Verkiezing penningmeester

Dhr. J. Tonkens heeft te kennen gegeven dat het penning­meester­schap voor hem te zwaar wordt. Het bestuur stelt voor om mw. A. Westerveen te benoemen. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden ingediend.

10.  Website.

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 

v  Muziek en proat 10 april

Op 10 april vindt er een bijeenkomst plaats in dorpshuis de Havezate te De Wijk waar Jan Tijink, oud-verslaggever van Radio/TV Drenthe en columnist uit de Wijk, ons zal vermaken met muziek en proat. Wij beginnen om 14.00 uur en de kosten bedragen 5 euro inclusief.

 

v  Wat te doen in mei?

Hier zijn wij nog op zoek voor een leuke bijeenkomst. Meer hierover in de nieuwsbrief van begin mei. Mocht u een leuk idee hebben, geeft u dit dan door aan het bestuur.

 

v  Gezellige middag 12 juni

In onze nieuwsbrief van november spraken wij over een gezellige middag. Deze middag gaat door! Omdat er veel belangstelling voor is hebben wij afgesproken dat er media april een eerste evaluatie plaats vindt om te inventariseren hoeveel leden willen deelnemen.

De middag in het kort: u wordt gehaald en gebracht van onze drie opstapplaatsen. Er wordt gezorgd voor busvervoer, koffie/thee met gebak, een optreden met gezellige blaasmuziek en tussendoor worden uw lachspieren getraind door een conferencier. In de pauze is er een drankje met een hapje en na afloop een driegangen diner. De kosten voor dit alles bedragen 45 euro p.p.

Gaarne opgave zo snel mogelijk bij Aly Soer, tel. 0522-481138.

 

v  Jaarlijkse busreis in september

Nu de gezellige middag in juni doorgaat, zullen wij op 23 september onze jaarlijkse reis organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer hierover in onze nieuwsbrief van mei.

 

v  Personalia

Overleden: mw. J. Huizing-Boverhof en de dhr. K. Mulder, beiden uit Ruinerwold.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden van 80 jaar en ouder waren in november 2019 t/m januari 2020 jarig:

80 jaar: dhr. B. Bartelds, mw. J. Bartelds-Guichelaar en mw. A. Inberg-Benning.

85 jaar: mw. G.W. Fenijn-Jongens

90 jaar: dhr. R. Klomp

95 jaar: dhr. J. Tuin

 

Het bestuur heeft de leden die het afgelopen jaar 90 jaar en ouder zijn geworden een bezoekje gebracht. Het afgelopen jaar waren dat:

90 jaar mw. H. Bruynemeyer- Driegen en dhr. J. Kadijk.

95 jaar mw. J. Huizing- Boverhof en de dhr. J. Tuin.

 

Tot slot, neemt u eens een kijkje op onze website:

www.seniorenverenigingdewolden.nlVVV

                               Verslag ledenvergadering van 29 maart 2019

 

Aanwezig 56 personen

Notulist A. de Best

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. Opening

     De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

     Alvorens verder te gaan vraagt hij een moment stilte voor de leden die ons

     het laatste jaar zijn ontvallen.

     Hierna ook een hartelijk welkom aan de dames Bal ( moeder en dochter ) die

     ons iets gaan vertellen over het zorghorloge. Dit staat nog in de

     kinderschoenen maar kan zeer belangrijk worden in de toekomst voor ons

    als ouderen. Voorzitter geeft aan dat hij op de hoogte wil worden omtrent de

    ontwikkelingen. Hij dankt de dames met een boeket bloemen.

    Vaststelling agenda

    De agenda in de nieuwsbrief jaargang 4 nr. 1 is aangepast. Nieuwe ter tafel.

2. Mededelingen

    Voor het reisje van  17 mei hebben zich reeds 58 personen opgegeven .

    Kosten kunnen enigszins hoger uitvallen.

    Er wordt geen jaarverslag meer gemaakt. De nieuwsbrieven geven de

    bevindingen weer zodat een ieder op de hoogte is.

    Door het overlijden van Mw. van Spil kon de opfriscursus geen doorgang

    vinden.  Verder komt een ideeënbus ter sprake.

3. Verslag van de ledenvergadering  van 16 maart 2018

    Geen op- aanmerkingen zodat de samensteller door de voorzitter wordt

    Bedankt.

4. Financieel verslag 2018

    De penningmeester geeft nog een nadere toelichting waarna een ieder zich

    kan vinden omtrent het verslag.

5. Begroting 2019

    Ook omtrent de begroting geeft de penningmeester een aanvulling.

6. Verslag kascontrole commissie

    Mw. Kitslaar en Dhr. Knol hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

    De penningmeester werd decharge verleend.

7. Verkiezing nieuw kascontrole lid

    Besloten wordt dat beiden ook volgend de kas nog gaan controleren.

    Dhr. H. Boer is reserve. Aftredend volgend jaar Mw. Kitslaar.

8. P.r. bijeenkomst Ruinen

    Daar er in Ruinen nog maar enkele leden lid zijn van de Seniorenvereniging

    De Wolden is er contact geweest met het Neie Punt in Ruinen.Er wordt een

    advertentie geplaatst. Op 15 april is daar een zitting.

9.Bestuursontwikkelingen Seniorenverenging De Wolden

   Door het overlijden Mw. F. Rumph heeft Mw. A. Westerveen te kennen

   gegeven dat zij het bestuur wel wil aanvullen. De vergadering gaat accoord.

   Voorzitter schetst de situatie in het bestuur en geeft aan dat wanneer er

   zich problemen voordoen er problemen kunnen optreden.  

   nieuwe leden met kennis omtrent secretariaat of financiële zaken zijn

   welkom.

10. Bestuursontwikkelingen VOSD. ( Vereniging Overleg Seniorenvereniging

      De Wolden )

     Voorzitter geeft de ontwikkelingen weer omtrent de VOSD.

    Secretaris bedankt, Voorzitter geeft aan dat hij gaarne aan het einde van het

    jaar zijn voorzitters hamer wil overdragen en de penningmeester ziek is.

    Hopende dat er het komende jaar meer duidelijkheid komt.

11. Huishoudelijk reglement

     De statuten geven aan dat elke 2 jaar de statuten op inhoud getest moeten

     worden.

     In verband met de AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming )

     heeft het bestuur in haar nieuwsbrieven aangegeven hoe wij met de gege

     gegevens van jullie zouden omgaan. Alle leden hebben geen bezwaar

    aangetekend zodat AVG is toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

12. Rondvraag

      De dhr. Prikken vraagt of er bij het kaarten ook het spel tachtigen gespeeld

      kan worden. Voorzitter denkt dat geen optie is.

13. Sluiting

       Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt   

       een ieder voor haar / zijn komst en inbreng en sluit de bijeenkomst

 

Secretaris:

A. de Best.

 

Er worden nu nog enkele rondjes gespeeld.

        

 

   

     

 

.

 

 

 

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 3

 

 

 Beste vrienden en vriendinnen.

 

Nog twee maanden en dan begint het jaar 2020. Na een prachtige zomer kijken we al weer verder vooruit. De activiteitencommissie is al druk bezig geweest om voor de eerste maanden van het nieuwe jaar weer een aantal mooie middagen uit de hoge hoed te toveren. Het wordt wel steeds moeilijker om iets te organiseren dat betaalbaar is. In deze nieuwsbrief hebben wij dan ook alleen de activiteiten voor het eerste halfjaar van 2020 opgenomen. Als bestuur hebben een en ander op een rijtje gezet en komen hier in de rubriek 'van de bestuurstafel' op terug.

Verder hopen wij dat onze kaart vrienden en vriendinnen bij de kaartmiddagen allemaal aanwezig zijn en natuurlijk zien wij u allen graag bij de afsluiting van het jaar 2019 in december.

 

 v  Kaartmiddag 15 november

In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold vindt op 15 november weer een kaartmiddag plaats. Er wordt gekaart om vleesprijzen.

Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur. De kosten zijn 5 euro p.p. inclusief.

 

v  Kerstbijeenkomst 20 december

In december sluiten wij het jaar 2019 af. We doen dit op 20 december in De Schakel te Koekange waar dan onze kerstbijeenkomst plaats vindt. Het Kleinkoor Vinkenbuurt zal deze middag voor ons verzorgen. Aanvang 14.00 uur. Na afloop sluiten wij af met een drie gangen diner. De kosten voor deze middag bedragen 20 euro p.p.

Voor deze middag moet u zich opgeven, dit kan tot 15 december bij Aly Soer, tel. 0522-481138.

 

v  Nieuwjaarsbijeenkomst 24 januari

Op vrijdag 24 januari 2020 is onze nieuwjaarsbijeenkomst in dorpshuis de Havezate te De Wijk. Deze middag zal verzorgd worden door het "Voetbalkoor De Meulewiekers". Dit mannenkoor brengt een groot aantal bekende Nederlandse liederen ten gehore. Dit mag u niet missen. De middag begint om 14.00 uur. Kosten 5 euro p.p. inclusief drankjes en hapje.

 

v  Kaartmiddag 14 februari

Op 14 februari 2020 vindt er een kaartmiddag plaats In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur. Er kunnen weer mooie vleesprijzen gewonnen worden! De kosten zijn 5 euro p.p. inclusief.

 

v  Jaarvergadering 13 maart

Onze jaarvergadering vindt plaats op 13 maart 2020 in De Schakel te Koekange. De stukken die betrekking hebben op deze vergadering ontvangt u bij de nieuwsbrief van februari. De middag zal aangevuld worden met een spreker of een bingo.

 

v  Van alles en nog wat op 10 april

Op 10 april 2020 is er een bijeenkomst in dorpshuis de Havezate in De Wijk waar Jan Tijink uit De Wijk zijn steentje gaat bijdragen. We beginnen om 14.00 uur, de kosten bedragen 5 euro pp inclusief drankjes en een hapje.

 

v  Gezellige middag 12 juni

Als alles meezit willen wij op 12 juni een bezoek brengen aan Brinkzicht in Vledder. Een blaaskapel verzorgt daar een morgen of een middag met gezellige muziek en tussendoor zal een conferencier optreden. Er is koffie/thee met gebak, een pauze drankje met een hapje en tot slot een drie gangen diner incl. een drankje. De kosten voor het geheel zijn 45 euro pp. Wij hopen in de nieuwsbrief van februari meer duidelijkheid te kunnen verschaffen

 

v  Jaarlijkse busreis

Als bovenstaande bijeenkomst van 21 juni doorgaat, dan wordt onze jaarlijkse busreis van 2020 verschoven naar het najaar.

 

v  Personalia

Nieuwe leden: dhr. B. Boverhof, mevr. G. Smit-Schiphorst en dhr. T. Smit, allen uit De Wijk.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden boven de 80 jaar waren in juni t/m oktober jarig:

80 jaar: mevr. G.J. Mulder-Meijer, mevr. R. Linthorst-Dekker, mevr. R. Agtersmit-Ems, mevr. H. de Boer, dhr. G.W. Vos van Steenwijk en dhr. H. Slomp.

85 jaar: dhr. J. Boverhof, dhr. E. Kloeze, dhr. H.A. Wind, dhr. G. Poel.

90 jaar: mevr. H. Bruynemeyer-Driegen, dhr. J. Kadijk.

95 jaar: mevr. J. Huizing-Boverhof

 

v  Contributie inning

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie in februari worden afgeschreven. De andere leden krijgen in februari een nota met het verzoek de contributie over te maken.

 

v  Verhuizen

Ook bij ons als ouderen wordt er nog wel eens verhuisd. Wij zouden het op prijs stellen als u een verhuizing wilt doorgeven aan het secretariaat. Dank voor uw medewerking!

 

v  Ouderendag

De ouderendag in Ruinen is niet zo succesvol verlopen als voorgaande twee jaren. De standhouders kregen aanmerkelijk minder bezoekers doordat er veel andere activiteiten tegelijk plaats vonden.

 

Seniorenvereniging De Wolden had op haar stand een pot met hazelnoten, bezoekers konden raden hoeveel noten er in de pot zaten. De schattingen liepen uiteen van ruim 200 tot boven de 2000.

Het juiste aantal bedroeg 844. De heer Jan Tonkes was er het dichtst bij met 848. Jan heeft besloten om de VVV bon beschikbaar te stellen voor een goed doel.

 

v  Van de bestuurstafel

Zoals in de bijeenkomsten van september en oktober aangekondigd, heeft het bestuur moeten besluiten om de bijdrage die de leden per activiteit betalen te verhogen van 3 naar 5 euro. Ook is besloten om de consumpties voorlopig terug te brengen naar twee (twee kopjes koffie/thee of een drankje met een hapje).

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2020

 

 

  

 

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 2  - 2019

 

Beste vrienden en vriendinnen

 

Direct na ons jaarlijks reisje ontvangen jullie hierbij de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Het jaarlijkse reisje was weer zeer geslaagd. Bij het fruitbedrijf van Verhagen zijn wij heel wat wijzer geworden over het telen van onze Hollandse producten. Ook de rondrit door de Nooroostpolder met gids was zeer geslaagd

 

Graag wijs ik jullie op twee punten in deze nieuwsbrief, namelijk op het Drents Energieloket alsmede op . Beide zaken kunnen voor een aantal van ons wel eens interessant zijn.

 

Voor nu wensen wij u allen een mooie zomer.

 

v  Gezellige middagen 21 juni

In het Dorpshuis te Ruinerwold treden voor ons op het Kouwenkoor, een familiekoor met veel leden uit Nieuwleusen. 

Aanvang 14.00 uur. Kosten 3 euro p.p. inclusief consumpties en een hapje.

 

v  Gezellige middag 20 september

Op 20 september treden voor ons op in de Schakel te Koekange de Zang/Muziekgroep Lisdoonvarna uit Giethoorn.

Aanvang 14.00 uur, kosten 3 euro p.p. inclusief.

 

v  Gezellige middag 25 oktober

Op 25 oktober verwelkomen wij jullie in de Havezate in de Wijk waar wij een optreden hebben van “De Olde Deerns, afkomstig uit de omgeving van Deventer. Zij zingen liedjes, houden voordrachten en spelen sketches over mooie momenten van vroeger en nu.

Aanvang 14.00 uur, kosten 3 euro p.p. inclusief.

 

v  Kaartmiddag 15 november

In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold vindt op 15 november weer een kaartmiddag plaats. Er wordt wederom gekaart om vleesprijzen. Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur.

De kosten zijn 3 euro p.p. inclusief.

 

v  Kerstbijeenkomst 20 december

In december sluiten wij het jaar 2019 af. We doen dit op 20 december in De Schakel te Koekange waar dan onze kerstbijeenkomst plaats vindt. Het Kleinkoor Vinkenbuurt zal deze middag voor ons optreden. Aanvang 14.00 uur.

Na afloop sluiten wij af met een heerlijk buffet. Kosten 20 euro p.p.

Voor deze middag moet u zich opgeven, dit kan tot 15 december.

Opgeven kan bij Aly Soer, tel. 0522-481138.

 

v  Bezorging nieuwsbrieven

De bezorging van de nieuwsbrieven in Koekange wordt nu gedaan door mevr. Van Zon, De Berken 38 in Koekange.

  

v  Personalia

Nieuwe leden: dhr. A. Willems uit Ruinerwold, dhr. H. Martens uit Ruinen en mevr. J.A de Boer uit Ruinen.

 

Overleden: mevr. R. Oostra-Snider uit Ruinerwold, mevr. G. Slippens-Arends en dhr. A. Gortemaker uit De Wijk, dhr. H.C. Geukens uit IJhorst. Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden boven de 80 jaar waren in maart t/m mei jarig:

80 jaar: mevr. R. Knippels-Doldersum en dhr. L. de Lange.

85 jaar: mevr. G. Remmelts-Mulder, mevr. N. Steenbergen-Nijmeijer  en mevr. K. Scheper-V.d. Sluis.

 

v  Uitslag kaartmiddag 8 februari jl.

Klaverjassen:                       Jokeren :

1. mevr. M. Tonkes                1. mevr. K. Dekker

2. dhr. F. Kloeze                     2. mevr. J. Vrijlink

3. mevr. J. Koops                   3. mevr. J. van de Beld

4. mevr. H. de Boer                4. mevr. I. Mulder

5. dhr. H. de Boer                   5. dhr. K. Westenberg

Poedel mevr. A. Slomp           Poedel dhr. G. Poel

 

v  Fusie

Op 8 mei hebben de Seniorenverenigingen in Drenthe, verenigd in de NVOG, besloten met de andere seniorenverenigingen in het land te gaan fuseren met de KNVG. Zij worden dan de grootste Ouderenbond met bijna 300.000 leden. De gezamenlijke bonden hebben het vertrouwen in de pensioenonderhandelingen en de onderhandelaars van de vakbonden en werkgevers opgezegd. De senioren  voelen zich niet meer vertegenwoordigd door beide partijen en eisen een plek aan de onderhandelingstafel. In de telegraaf van 9 mei 2019 stond: Toenadering met vakbonden blijft uit.

 

v  Drents Energieloket

Het Drents Energieloket is een samenwerking van 4 gemeenten in Drenthe die streven naar het comfortabel blijven wonen of de woning verduurzamen. Dit kan met De Verzilverlening van De Wolden. De Verzilverlening is een laagdrempelige hypothecaire lening die het mogelijk maakt om aanpassingen en verbeteringen aan uw woning aan te brengen met een stukje van de overwaarde van de woning. De verzilvering is eigenlijk een soort van omgekeerde hypotheek.

 

Onder het verbeteren van uw woning valt bijv. noodzakelijk woningonderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, levensloop­bestendig maken, bouwkundige aanpassingen, asbestsanering en zonnepanelen. Deze lening heeft in tegenstelling tot andere leningen geen invloed op uw besteedbare inkomen. Dit komt omdat de rentekosten jaarlijks bij de restschuld worden opgeteld. Ook betaalt u geen aflossing.

 

Natuurlijk zijn er voorwaarden en kenmerken. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Gemeente De Wolden.

 

v  MobiVit

Ingesloten bij deze nieuwsbrief vindt u een schrijven van MobiVit, de compleetste seniorenwinkel van Drenthe. Omdat velen van u nu en in de toekomst mogelijk hulpmiddelen nodig kunnen hebben, hebben wij contact gehad met MobiVit. Wij hebben wij bereikt dat leden van de Seniorenvereniging De Wolden kortingen kunnen krijgen op de artikelen die zij verkopen. U kunt zelf bekijken of u hier iets mee wilt doen en eventueel contact met MobiVit opnemen.

                 

v  Website

Op onze website www.seniorenverenigingdewolden.nl vindt u verslagen en foto’s van onze bijeenkomsten. Neemt u eens een kijkje!

 

Algemeen

De vereniging komt op voor de belangen van de 50 plussers in de Gemeente De Wolden e.o. De vereniging is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensio­neerden (NVOG).

 

Bestuur Seniorenvereniging “De Wolden”

Voorzitter:                 dhr. B. Mulder                         tel. 0522-482511

Secretaris:                mw. A. de Best-Luten             tel. 0522-481956

Penningmeester:      dhr. J. Tonkes                         tel. 0522-480980

Leden:                      mw. A. Soer                            tel. 0522-481138

                                 mw. A. Westerveen                tel. 0522-441252

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd aan de Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, tel. 0522-481956.

 

Contributie

De contributie voor 2018 bedraagt € 30,- voor leden, voor een partner of huisgenoot is dat € 25,-.

 

Bank

IBAN Regio Bank: NL73 RBRB 0929 0108 84.

 

Hulp bij het invullen van de belasting

Mw. G.M.T.J. Kitslaar uit Zuidwolde, tel. 0528-372377

 

Bezorgers/sters nieuwsbrieven:

De Wijk: dhr. H. Slomp en dhr. J. de Lange.

Koekange: mw. I. van Zon

Ruinerwold: mw. A. de Best, mw. A. Soer en dhr. J. Tonkes.

 

Centraal Meldpunt Stichting Welzijn De Wolden: op werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel. 0528-374173.

Wijkagent nodig bel 0900-8844 en hij komt bij u thuis.

 

Voor zaken omtrent de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kunt u een afspraak maken met mevrouw A. van Ulsen van Gemeente De Wolden. Zij maakt hiervoor een afspraak met de Gemeentelijke ombudsman. Het Gemeentelijke telefoonnummer is: 140528.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november.

c

 

 

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 1

 

 Beste vrienden en vriendinnen

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari was een mooi begin van 2019. Er waren deze middag 89 leden aanwezig in de Schakel te Koekange. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Duo Please dat al 50 jaar bestaat en nog steeds actief is met het verzorgen van gezellige bijeenkomsten.

Als voorzitter wil ik graag nog even twee belangrijke zaken van 2018 noemen. Te eerste een belangrijk punt voor de penningmeester, nl. dat de contributie van 95% van de leden nu automatisch werd geïnd. En als 2de de AVG (Algemene Verordening Gegevens­bescherming).

De leden konden zich allen vinden in de manier waarop het bestuur omgaat met de gegevens van de leden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten onze vereniging.

 

Ik hoop dat wij zo met z’n allen zo door mogen gaan en wij zien u graag op de volgende bijeenkomst.

 

 

v  Kaartmiddag 8 februari

Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief vindt op 8 februari de kaartmiddag plaats in dorpshuis Buddingehof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13 00 uur en 13.30 uur aanvang kaarten.

Kosten 3 euro p.p. inclusief consumptie en een hapje.

 

v  Algemene ledenvergadering 15 maart is verplaatst naar 29 maart i.v.b  met het overlijden van  Femmie  Rumph 

 Ons Bestuurslid.

Op 29 maart vindt de Algemene ledenvergadering plaats in de Havezate in De Wijk. De aanvang is 14.00 uur.

Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 16 maart 2018 doen wij u gelijk met deze nieuwsbrief toekomen. Het jaarverslag en begroting van de penningmeester zijn op 15 maart in te zien op de vergadering.

Voorafgaand aan deze vergadering zal de firma Care Watch? ons een presentatie geven over het zorghorloge. Dit is een multifunctionele alarmknop. Na afloop van de vergadering spelen wij nog enkele spelletjes bingo.

Er zijn voor deze bijeenkomst geen kosten aan verbonden.

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Verslag ledenvergadering van 16 maart 2018 (in uw bezit)

4.     Financieel verslag 2018

5.     Begroting 2019 met eventueel toelichting

6.     Verslag controle kascommissie

7.     Kiezen van een nieuw lid voor de kascommissie

8.     Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar mevrouw F. Rumph. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend.

9.     Huishoudelijk Reglement

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 

v  Gezellige middag op 19 april

Op 19 april hebben wij een gezellige middag met De Doldies, een Drentse familieband bestaande uit 5 personen, oorspronkelijk komende uit Veeningen. De Doldies zingen en spelen muziek uit de jaren '70', muziek van toen wij jong waren. Zij zingen zowel in het Nederlands, Engels en in Streektaal. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Schakel te Koekange. Aanvang 14.00 uur.

Kosten 3 euro p.p. Consumpties en hapje inbegrepen.

 

v  Busreisje op 17 mei

Op 17 mei vindt onze jaarlijkse busreis plaats, wederom met Reica Reizen uit Uffelte. Wij brengen eerst een bezoek aan het fruitbedrijf Verhagen in Luttelgeest, waar we beginnen met koffie en gebak. Aansluitend krijgen wij een film en uitleg over het bedrijf alsmede een rondleiding. Tot slot gaan wij hier nog diverse likeurtjes proeven.

Vervolgens vertrekken we naar Tollenbeek voor ons diner, waarna we nog een rondrit maken door de Noordoostpolder en Urk onder leiding van een gids. Als afsluiting van de dag krijgen wij een kop thee/koffie met krentenbrood.

 

De prijs bedraagt bij een volle bus (60 personen) 55 euro p.p.

U kunt zich tot 1 mei opgeven bij Aly Soer tel. 0522-481138.

Na 1 mei ontvangen de deelnemers nadere informatie.

Wees er snel bij want Vol is Vol

 

v  Gezellige middag 21 juni

Op 21 juni treden voor ons op in de Buddinghof te Ruinerwold het Kouwenkoor, een familiekoor met veel leden uit Nieuwleuzen. Aanvang 14.00 uur.

Kosten 3 euro p.p., consumpties en hapje inbegrepen.

 

v  Data overige activiteiten in 2019

20 september Zang- en Muziekgroep Lisdoonvarna uit Giethoorn.

25 oktober treden voor ons de Olde Deerns, een groep van 3 deerns.

15 november kaartmiddag

20 december jaarafsluiting met een kerstmiddag met het Kleinkoor Vinkenbuurt.

 

Nadere mededelingen over deze bijeenkomsten kunt u lezen in de volgende nieuwsbrieven.

 

v  Personalia

Nieuwe leden: Mevrouw J. Frijlink-Jansen en de heer G. Frijlink.

 

De vereniging komt op voor de belangen van de 50 plussers in de Gemeente De Wolden e.o. De vereniging is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensio­neerden (NVOG).

 

Bestuur Seniorenvereniging “De Wolden”

Voorzitter:                 dhr. B. Mulder                         tel. 0522-482511

Secretaris:                mw. A. de Best-Luten             tel. 0522-481956

Penningmeester:      dhr. J. Tonkes                         tel. 0522-480980

Leden:                      mw. A. Soer                            tel. 0522-481138

                                 mw. F. Rumph                        tel. 06-51172822

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd aan de Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, tel. 0522-481956.

 

Contributie

De contributie voor 2018 bedraagt € 30,- voor leden, voor een partner of huisgenoot is dat € 25,-.

 

Bank

IBAN Regio Bank: NL73 RBRB 0929 0108 84.

 

Hulp bij het invullen van de belasting

Mw. G.M.T.J. Kitslaar uit Zuidwolde, tel. 0528-372377

 

Bezorgers/sters nieuwsbrieven:

De Wijk: dhr. H. Slomp en dhr. J. de Lange.

Koekange: mw. F. Rumph

Ruinerwold: mw. A. de Best, mw. A. Soer en dhr. J. Tonkes.

 

Centraal Meldpunt Stichting Welzijn De Wolden: op werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel. 0528-374173.

Wijkagent nodig bel 0900-8844 en hij komt bij u thuis.

 

 

Voor zaken omtrent de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kunt u een afspraak maken met mevrouw A. van Ulsen van Gemeente De Wolden. Zij maakt hiervoor een afspraak met de Gemeentelijke ombudsman. Het Gemeentelijke telefoonnummer is: 140528.

 

v  Lief en leed

Onderstaande leden waren in november en december 2018 en januari 2019 jarig:

80 jaar: De heren J. Dekker uit De Wijk en B. Mulder uit Ruinerwold.

85 jaar: De Dames L. Ofrein-Heiblom en H. Turksma-Jansen uit Ruinerwold en de heren L. Koezen uit Meppel, A. van Betlehem uit De Wijk en H.J. Herskamp uit Ruinerwold.

95 jaar: Mevrouw H. Schrotenboer-Bomert uit De Wijk.

100 jaar: De heer. A. Gortemaker uit De Wijk.

 

v  100 jarige

28 november was het 100 jaar geleden dat ons lid Albert Gortemaker is geboren. Op de deze dag alsmede op de kerstbijeenkomst is hier door het bestuur en leden aandacht aan geschonken.

 

v  Contributie inning 2019

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contri­butie eind februari worden afgeschreven. De andere leden ontvangen in februari een nota met het verzoek om de contributie over te maken.

 

v  Belastingzaken

Door omstandigheden is het niet mogelijk dat de heer Zeven dit jaar belasting aangiftes kan verzorgen. Ook mevrouw Paap-ter Horst heeft i.v.m. drukke werkzaamheden besloten om geen belasting aangiftes meer te kunnen verzorgen. U kunt voor uw aangiftes nu alleen terecht bij mevrouw Kitslaar (zie achterzijde van deze nieuwsbrief).

 

v  Uitslagen kaartmiddag

Klaverjassen                         Jokeren

1. H de Boer                           1. G. Kitslaar

2. A. Slomp                             2. H.J. Herskamp

3. A. Kloosterman                   3. J. Slagter

4. J. Dekker                            4. A. Hendriks

5. H. Reinders                        5. F. Rumph

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei.