Nieuwsbrief

                           Jaargang 6 nummer 1

                                      

Beste vrienden en vriendinnen;

Op het moment van schrijven ( donderdag 15 april )  zitten wij als vereniging nog in de volledige lockdown. Wij hopen dat het met alle leden goed gaat.

 Na de zomer hopen wij dat er weer wat activiteiten mogelijk zijn.

Gelukkig zijn wij als senioren al snel van de eerste prik voorzien, en de tweede al geplaatst of op komst.

Persoonlijk en velen met mij hebben tot op dit moment geen probleem gehad met de avondklok maar willen er nu ook wel vanaf nu de dagen lengen.

Het bestuur is vorige week weer bijeen geweest (Uiteraard Coronaproef op 1.50 m)

Wij hebben uiteraard gesproken over de verwachtingen om op  een redelijke en normale wijze weer bij elkaar te kunnen komen. ( geen mondkapje en geen 1.50 m ).

Het bestuur hoopt dat dat na de zomer weer mogelijk is.

Wij hebben dan ook te beginnen in september weer een programma gemaakt.

Natuurlijk is deze agenda onder voorbehoud. ( Een ieder van ons snapt dat natuurlijk ).

Van de ledenvergadering van maart 2020 hebben wij de belangrijkste punten weer gegeven in de nieuwsbrief van jaargang 5 nummer 2 en het lijkt ons dan voor de hand liggen dat wij in september daar even op terug komen en met de ledenvergadering van 2021 beginnen.

Namens het bestuur zeg ik: blijf gezond, blijf in beweging en blijf moed houden.

De nacht is nooit zo donker of de zon gaat toch uiteindelijk weer schijnen.

Met vr. gr.

Ben Mulder voorzitter.

 

Activiteiten

De activiteiten kunnen alleen plaats vinden als de 1.50 m. en het mondkapje tot het verleden behoort.

September

Wij starten op 10 september in de Schakel te Koekange met onze algemene jaarvergadering . De agenda komt op de tafel te liggen. Na afloop zal dhr. Jan Tijink oud-verslaggever van Radio/TV Drenthe en columnist uit de Wijk, ons op een plezierige, muzikale wijze bezighouden De aanvang is 13.30  uur. Hier zijn geen kosten aan

Oktober

Op 15 oktober vind de kaartmiddag plaats in Dorps Buddinghof te Ruinerwold.

Evenals vorige jaren wordt er gekaart om vleesprijzen. Inschrijven vanaf 13.00 uur en aanvang 13.30 uur. Kosten 5 euro p.p. inclusief consumpties en hapjes.

November

Als derde dorpshuis is de Havezathe in de Wijk op 19 november het decor van het wederom optreden van Aalt Westerman. Hij zal ons met zijn grotendeels zelfgeschreven streektaalliedjes vermaken. Als alles meezit treed hij samen op mijn zij dochter. Aanvang deze middag om 13.30 uur. Kosten 5 euro p.p.

inclusief drankjes en hapjes.

December

In december sluiten wij het jaar af. Wij doen dit op 17 december in de schakel te Koekange waar Het Kouwenkoor met samenzang deze middag voor ons gaat verzorgen. Aanvang 14.00 uur.

Na afloop sluiten wij af met een heerlijk buffet. Kosten 20.00 p.p. Uiteraard serveren wij ook nog wel een drankje. Voor deze middag moet u zich uiteraard opgeven. Dit kan tot 12 december. Het opgeven kan bij Aly Soer Tel 0522 481138.

Personalia

Overleden: mevr. G. Huizenga- Leugs en dhr. H.J.Herskamp uit Ruinerwold

mevr. J. Stokvis Bartelds en dhr. R Kuijer beiden uit Koekange

dhr. E. Kloeze uit De Wijk.

Jarigen

Onderstaande leden van 80 jaar en waren in de maanden januari t/m mei

2021 jarig.

80 jaar: mevr. A.de Lange mevr. G. Kitslaar dhr. K. Brinkman en dhr. H. Hendriks. 

85 jaar:  mevr. J. Nijstad, mevr. J. Scheper, mevr. M.G. Broekert , mevr. H. Mulder Bijker, dhr. H. Steenbergen, dhr. H. Martens.

90 jaar. d(hr. B. Knol.

 Rectificatie

In onze nieuwsbrief jaargang 5 nummer 4 hebben wij vermeld dat Mevrouw G. van Goor uit De Wijk 90 jaar was geworden. Zij is echter van 1937 zodat wij hopen dat zij nog vele mooie jaren mag hebben om deze leeftijd te bereiken.

Onze welgemeende excuses.

Tot Slot

Na vele maanden duimen zitten te draaien is het ons eindelijk weer gelukt om weer een programma samen te stellen. Wij hopen van harte dat de coronamaatregelen binnenkort worden verruimd of opgeheven en dat wij elkaar in september weer kunnen zien

 

                            Onze website is nog steeds in de lucht.

                             www.seniorenverenigingdewolden.nl

 

 Contributie

De contributie is dit jaar komen te vervallen

 

 

 

 

 

Jaargang 2 (2021) n

Persbericht 15-01-2021  

  Senioren steunen beleid om ouderen nu voorrang te geven bij vaccinatie corona

Minister Hugo de Jonge was er duidelijk over in het coronadebat in de Tweede Kamer deze week: ouderen zijn nu eerst aan de beurt om gevaccineerd te worden. Dat is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad en heeft de volledige steun van de seniorenorganisaties.

Hoewel berichten in de media soms anders doen vermoeden, constateren seniorenorganisaties dat alles in het werk wordt gesteld om ouderen zo snel mogelijk te vaccineren.
Dankzij aanpassingen in de vaccinatiestrategie wordt op 18 januari begonnen met het vaccineren van verpleeghuisbewoners en bewoners van grotere instellingen voor gehandicaptenzorg met het Pfizer vaccin. Vanaf 25 januari zijn bewoners van kleinschalige woonvormen aan de beurt.
Uiterlijk medio februari, mogelijk eerder afhankelijk van de snelheid waarmee de vaccins
binnenkomen, start de vaccinatie bij We zijn nog niet van het coronavirus af, maar dat moment komt nu gelukkig wel in zicht voor degenen die er het meest kwetsbaar voor bleken. c thuiswonende ouderen. Ouderen kunnen er oz rekenen dat er voldoende vaccins voor hen zijn gereserveerd, zo heeft de minister toegezegd.
We zijn nog niet van het coronavirus af, maar dat moment komt nu gelukkig wel in zicht voor degenen die er het meest kwetsbaar voor bleken. 

 

 

Algemeen

De vereniging komt op voor de belangen van de 50 plussers in de Gemeente De Wolden e.o. De vereniging is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensio­neerden (NVOG).

 

Bestuur Seniorenvereniging “De Wolden”

Voorzitter:                 dhr. B. Mulder                         tel. 0522-482511

Secretaris:                mw. A. de Best-Luten             tel. 0522-481956

Penningmeester:      mw. A. Westerveen                tel. 0522-441252

Leden:                      mw. A. Soer                            tel. 0522-481138

 

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd aan de Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, tel. 0522-481956.

 

Contributie

De contributie voor 2020 bedraagt € 30,- voor leden, voor een partner of huisgenoot is dat € 25,-.

 

Bank

IBAN Regio Bank: NL73 RBRB 0929 0108 84.

 

Hulp bij het invullen van de belasting

Mw. G.M.T.J. Kitslaar uit Zuidwolde, tel. 0528-372377

 

Bezorgers/sters nieuwsbrieven:

De Wijk: dhr. J. Prins en dhr. J. de Lange.

Koekange: mw. I. van Zon

Ruinerwold: mw. A. de Best en mw. A. Soer.

 

Centraal Meldpunt Stichting Welzijn De Wolden: op werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel. 0528-374173.

Wijkagent nodig bel 0900-8844.

 

Voor zaken omtrent de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kunt u een afspraak maken met mevrouw A. van Ulsen van Gemeente De Wolden. Zij maakt hiervoor een afspraak met de Gemeentelijke ombudsman. Het Gemeentelijke telefoonnummer is: 140528.

 

 

 

Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 2

 

 

 Hierbij doen wij jullie de tweede nieuwsbrief van 2020 toekomen.

Wij hadden gehoopt u nieuws te kunnen brengen over onze verschillende activiteiten, maar helaas is dat door de huidige Corona crisis niet mogelijk.

 

De nieuwjaarsbijeenkomst in januari en de kaartmiddag in februari waren tot op heden de enige activiteiten die door zijn gegaan. In maart zou onze algemene ledenvergadering plaats vinden, maar hebben wij op het laatst moeten besluiten deze niet door laten gaan.

 

Na het bekend worden van het Coronavirus hebben wij getracht om een redactioneel stukje in de Wolder Courant op te nemen. Omdat slechts een deel van ons stukje is gepubliceerd, hebben wij de letterlijke tekst die was aangeboden in deze nieuwsbrief opgenomen.

 

Dan een aantal andere zaken…

Hoelang deze periode met 1,5 meter afstand gaat aanhouden weet niemand. De bestuurstaken gaan wel door, verderop in deze nieuwsbrief meer hier over.


 Ook heeft het bestuur in de laatste maanden van 2020 een aantal data vast gelegd in de hoop dat er dan meer mogelijk zal zijn. Ook hierover meer in deze nieuwsbrief.

 

Wat betreft de bijeenkomst naar Vledder: De leden die zich hiervoor hadden opgegeven, hebben inmiddels bericht gehad dat deze geen doorgang kon vinden.

 

Tot slot…

Beste vriendinnen en vrienden, ik besluit graag met het volgende.

Het is belangrijk om in deze onzekere tijd extra aandacht te hebben voor de mensen om ons heen. De één steekt met een tekening, bloemetje of kaart iemand een hart onder riem...Wij doen dit met een heerlijke reep chocola.

 

Mede namens de andere bestuursleden wens ik u veel sterkte de komende tijd. En zorg goed voor uzelf.

 

v  Bestuurszaken

Zoals bekend kon de algemene ledenvergadering door de Corona crisis niet doorgaan. Een aantal punten die op de agenda zouden staan, zijn zonder de goedkeuring van de ledenvergadering afgehandeld omdat deze noodzakelijk waren voor de voortgang van onze vereniging. Wij brengen hiervan als volgt verslag uit:

 

1.     Penningmeester:

De heer J. Tonkes is afgetreden als penningmeester en heeft bij nader inzien ook besloten om ook zijn bestuurszetel op te zeggen.

Mevrouw A. Westerveen was bereid de heer Tonkes op te volgen en zal de taken van penningmeester op haar nemen.

Bovenstaande wisseling is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.

 

2.     Kascontrole

De kascontrole heeft plaats gevonden en deze is in orde bevonden.

 

3.     Overige zaken

De overige onderwerpen van de agenda van de algemene ledenvergadering komen op een later moment aan de orde.

 

v  Artikel Wolder Courant

Onderstaande tekst was ter publicatie aangeboden, maar slechts gedeeltelijk geplaatst:

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Seniorenvereniging “De Wolden” had in januari een mooie start in de Havezathe te De Wijk. De middag werd verzorgd door het voetbalkoor De Meulenwiekers. In maart waar onze algemene ledenvergadering zou plaatsvinden, heeft het bestuur doen besluiten om deze geen doorgang te laten vinden gezien de situatie op dat moment. Een week later gooide het coronavirus roet in het eten wat inhield dat er tot eind mei geen activiteiten meer plaats konden vinden. Vriendinnen en vrienden houd u aan de regels van de overheid zodat wij u na deze periode allen weer op een volgende bijeenkomst kunnen verwelkomen. Blijf gezond en zorg goed voor jezelf. Het bestuur heeft besloten dat eind mei begin juni weer een nieuwsbrief bij jullie op de mat valt met daarin vermeld of de bijeenkomst van 12 juni naar Vledder doorgang kan vinden of dat de leden die zich hebben opgegeven daar persoonlijk bericht over krijgen. Ook zullen wij het programma van september tot en met december hierin opnemen. Verder willen wij jullie erop wijzen dat de regels voor de huurtoeslag per 2020 zijn veranderd, zodat meer ouderen recht kunnen hebben op huurtoeslag.

Het bestuur.

 

v  Maaltijdbezorging

Een lid van onze vereniging stelde de vraag of de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASV) zou kunnen regelen dat onze leden bij een maaltijd thuisbezorgservice korting konden krijgen.

Deze vries verse maaltijden worden door Apetito bij u thuis.

 

Indien u hiervan gebruik wilt maken, dan moet u het volgende doen.

U geeft op dat u lid bent van de FASV met de code LKGX. U kunt dan gratis bestellen via 0800-232975.

 

v  Personalia

Overleden: Mevr. E. Koning-Koopman uit De Wijk en dhr. B. Bartelds uit Ruinerwold.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden van 80 jaar en ouder waren in februari t/m mei 2020 jarig.

80 jaar: Mevr. J .v.d. Belt-Katoele, mevr. J. Koops Bosman, mevr. K. v.d. Wal, mevr. A. Kloosterman Derks, mevr. K. Prikken-Slagter, dhr. J. Roze en dhr. H. Zeegers.

85 jaar: Mevr. T. Veld, mevr. B. Kuiper-Haveman, dhr. H.R. de Boer, dhr. K. Oshaar en dhr. H. de Roo

90 jaar: Mevr. A. Wolbers-v.d. Tuuk.

 

v  Activiteiten laatste maanden 2020

Het bestuur heeft de volgende data voorlopig vastgelegd voor het organiseren van een activiteit: 23 september, 23 oktober 20 november en 18 december.

Mocht het mogelijk zijn om op één van deze data iets te organiseren, dan zal een nieuwe nieuwsbrief worden uitgebracht met daarin informatie over het programma.

 

v  Contributie 2020

Indien er dit jaar geen activiteiten meer plaats vinden, zal het bestuur later een beslissing nemen over de contributie 2020.

 

 

Enkele tips om u de komende tijd thuis te vermaken…

 

v  Neem eens een kijkje op onze website:

www.seniorenverenigingdewolden.nl

 

v  Naar het museum vanaf je bank! Online tour 

Verschillende musea bieden nu onlinetours aan door hun museum, zoals ons eigen Rijksmuseum. Ook andere bekende musea doen eraan mee van over de hele wereld. Via onderstaande link vindt u er 10 die in het Nederlands omschreven zijn.

 

https://www.vogue.nl/cultuur/cultuur-nieuws/g31660622/musea-virtuele-tour-corona-virus-crisis-google-arts-culture/ 


 v  Post 

Schrijf een brief of ansichtkaart. Schrijf de tekst, knutsel zelf een kaartje in elkaar of zoek er eentje op om te versturen naar een van uw naasten. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, het gaat om het contact. Misschien krijgt u over een paar dagen wel een kaartje terug.  

 

v  Virtuele natuurwandeling

Natuurmonumenten biedt virtuele natuurwandelingen aan door een aantal prachtige natuurgebieden. Je kunt ze vinden op:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wandel-virtueel-door-nederlands-mooiste-natuurgebieden

 

v  Koken & bakken 

Als u dan toch een leuk recept hebt gevonden, ga dan lekker koken of wat bakken. Daarnaast staan op internet veel recepten die niet te ingewikkeld zijn. Kijk bijvoorbeeld eens op www.lekkerensimpel.nl  

 

v  Puzzelen

Vindt u het leuk om een Sudoku te maken, wij bieden er hierbij een aan.

 

 

Jaargang 1 (2020) nummer 08

Een aantal lidverenigingen stelde de vraag of de FASv zou kunnen regelen dat hun leden bij een maaltijd thuisbezorgservice korting konden krijgen. Via onze voordeel partner LKGX kunnen we dit al een langere tijd. Hieronder treft u de gegevens en procedure aan die u kunt volgen om deze korting te kunnen krijgen. E.e.a. staat al langere tijd op onze website.

Apetito

Apetito brengt heerlijke vriesverse maaltijden bij u thuis en biedt u optimale  flexibiliteit en vrijheid! 

U heeft de keuze uit een assortiment dat uit meer dan 130 maaltijden, diverse soepen en desserts bestaat, van de Hollandse keuken tot internationale specialiteiten. Ook voor dieetvormen en speciale voedingsgewoonten, zoals natriumarm, glutenvrij, vegetarisch, en gepureerde voeding (winVitalis) bent u bij Apetito aan het juiste adres.

De maaltijden worden met verse ingrediënten gekookt door een team van ervaren koks en direct na het koken in zeer korte tijd ingevroren. Zo blijven de natuurlijke smaken, de voedingswaarden en het frisse uiterlijk van de producten optimaal behouden. De maaltijden zijn lange tijd in de vriezer te bewaren, zonder dat de smaak en voedingswaarden verloren gaan. U bestelt de maaltijden per zeven stuks en ze worden één maal per week bij u thuis geleverd op een vaste dag en tijd. Bereiden gaat heel eenvoudig in de magnetron of oven.

Prijs en bestellen

Via LKGX ontvangt u op iedere maaltijd van Apetito 10% korting. U bestelt al maaltijden vanaf € 5,69 per maaltijd. 

Geeft u bij uw eerste bestelling de code LKGX 1374 aan voor de korting.

U kunt de Apetito maaltijden online bestellen in de webshop, telefonisch bij de klantenservice of bij de chauffeur. 

Voor meer informatie of hulp bij het bestellen belt u gratis naar telefoon: 0800-232975.

Probeeractie

U kunt nu extra voordelig kennismaken met de maaltijdservice aan huis. 

U bestelt nu het proefpakket met 5 maaltijden voor maar € 19,95. Dat is slechts € 3,99 per maaltijd. 

De maaltijden worden, zonder verdere verplichtingen, gratis bij u thuisbezorgd. Meer weten of bestellen? Telefoon: 0800-232975 (gratis)

Contact

Apetito B.V.

Postbus 136

7590 AC DENEKAMP  

Telefoon    : 0800-232975 (gratis)

Website     : www.apetito.nl  

U kunt de gratis catalogus ook aanvragen via bovenstaand telefoonnummer, zodat u dat rustig thuis kunt inzien.

Klik op onderstaande logo’s voor de meest recente digitale catalogus.

 

 

                               

 

                     Seniorenvereniging “De Wolden “

De Nieuwjaars bijeenkomst van de  Seniorenvereniging “De Wolden “had in januari een mooie start in de Havezate te De Wijk .De middag werd verzorgd door het Voetbalkoor De Meulenwiekers. In maart waar onze algemene ledenvergadering zou plaats vinden heeft het bestuur doen besluiten om deze geen doorgang te laten vinden gezien de situatie op dat moment. Een week later gooide het coronavirus roet in het eten wat inhield dat er tot eind mei geen activiteiten meer plaats konden vinden. Vriendinnen en vrienden houd u aan de regels van de overheid zodat wij u na deze periode allen weer op een volgende bijeenkomst kunnen verwelkomen. Blijf gezond en zorg goed voor je zelf. Het bestuur heeft besloten dat eind mei begin juni weer een nieuwsbrief bij jullie op de mat valt met daarin vermeld of de bijeenkomst van 12 juni naar Vledder doorgang kan vinden of dat de leden die zich hebben opgegeven daar persoonlijk bericht over krijgen. Ook zullen wij het programma van september t e. m. december hier in op nemen. Verder willen wij jullie er op wijzen dat de regels voor de huurtoeslag per 2020 zijn veranderd zodat meer ouderen recht kunnen hebben op

huurtoeslag.

Een hartelijke groet van het

Bestuur.

  

                   

 

 

 

Nieuwsbrief

Jaargang 5, nummer 1

 Beste vrienden en vriendinnen.

 

De start van 2020 op 24 januari was een fantastisch begin van het nieuwe jaar. Het voetbalkoor De Meulenwiekers verzorgden ons een mooie middag met hun veelal bekende Nederlands talige liederen. Er waren deze middag veel leden aanwezig in de Havezate in De Wijk.

 

Wij kunnen wederom terug kijken op een alle opzichten fantastisch jaar. Omdat de opkomst bij de activiteiten altijd groot is, heeft het bestuur aan het einde van het afgelopen jaar helaas wel moeten besluiten om de bijdrage per bijeenkomst te verhogen naar 5 euro, omdat de kosten voor gezelschappen alsmede verteringen anders te hoog worden voor onze vereniging. Wij hopen desondanks dat wij het komende jaar weer op jullie aanwezigheid mogen rekenen. Het bestuur zal er alles aan doen om voor een ieder weer mooie dingen te organiseren.

 

v  Uitslag kaartmiddag 15 november 2019

De opkomst viel deze middag wat tegen, maar de strijd was er niet minder om. Hierbij de uitslagen:

 

Klaverjassen                         Jokeren

1. dhr. H de Boer                    1. mw. A. Westenberg

2. dhr. G. Frijlink                     2. mw. G. Kitslaar

3. mw. A. Kloosterman           3. dhr. K. Westenberg

4. mw. H. Hormann                4. mw. L. Boverhof

5. dhr. J. Pater                        Poedel. mw. K. Dekker

Poedel dhr. R. Hagewoud

 

v  Kerstbijeenkomst 20 december 2019

De kerstbijeenkomst was evenals vorig jaar een zeer geslaagde middag. In de Schakel te Koekange waren maar liefst 77 leden aanwezig. Het Kleinkoor Vinkenbuurt met liedjes en verhalen was prachtig om naar te luisteren. De dames die ons deze middag van een drankje hadden voorzien zorgden na afloop voor een heerlijk buffet.

 

v  Nieuwjaarsbijeenkomst 24 januari

De nieuwjaarsbijeenkomst die heeft plaats gevonden op 24 januari was weer een groot succes. Het voetbalkoor De Meulenwiekers trad deze middag voor ons op. Bijna 80 leden waren deze middag aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst dankte de voorzitter de vrijwilligers voor de bezorging van de nieuwsbrieven. Als dank kregen zij een drankje aangeboden.

 

v  Kaartmiddag 14 februari

Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief vindt op 14 februari de kaartmiddag plaats in dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13.00 uur en aanvang 13.30 uur. Kosten 5 euro p.p. inclusief consumptie en hapje. Er wordt gekaart om vlees prijzen.

 

v  Jaarvergadering 13 maart

Onze jaarvergadering vindt plaats op 13 maart in de Schakel te Koekange. Het verslag van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2019 doen wij u gelijk met de nieuwsbrief toekomen.


 

Voor of na de vergadering hebben wij nog geen activiteit, dit is dus nog een verrassing. Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten c

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Verslag ledenvergadering van 15 maart 2019 (in uw bezit)

4.     Financieel verslag 2019

5.     Begroting 2020 met eventuele toelichting

6.     Verslag kascontrole commissie

7.     Kiezen nieuw lid kascommissie.

Aftredend en niet herkiesbaar: mw. G.M.T.J. Kitslaar.

8.     Bestuursverkiezing

Door het overlijden van ons bestuurslid mw. F. Rumph is tussentijds benoemt mw. A. Westerveen.

Aftredend en herkiesbaar dhr. J. Tonkes (penningmeester) en mw. A. Soer (activiteitencommissie).

9.     Verkiezing penningmeester

Dhr. J. Tonkens heeft te kennen gegeven dat het penning­meester­schap voor hem te zwaar wordt. Het bestuur stelt voor om mw. A. Westerveen te benoemen. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden ingediend.

10.  Website.

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

 

v  Muziek en proat 10 april

Op 10 april vindt er een bijeenkomst plaats in dorpshuis de Havezate te De Wijk waar Jan Tijink, oud-verslaggever van Radio/TV Drenthe en columnist uit de Wijk, ons zal vermaken met muziek en proat. Wij beginnen om 14.00 uur en de kosten bedragen 5 euro inclusief.

 

v  Wat te doen in mei?

Hier zijn wij nog op zoek voor een leuke bijeenkomst. Meer hierover in de nieuwsbrief van begin mei. Mocht u een leuk idee hebben, geeft u dit dan door aan het bestuur.

 

v  Gezellige middag 12 juni

In onze nieuwsbrief van november spraken wij over een gezellige middag. Deze middag gaat door! Omdat er veel belangstelling voor is hebben wij afgesproken dat er media april een eerste evaluatie plaats vindt om te inventariseren hoeveel leden willen deelnemen.

De middag in het kort: u wordt gehaald en gebracht van onze drie opstapplaatsen. Er wordt gezorgd voor busvervoer, koffie/thee met gebak, een optreden met gezellige blaasmuziek en tussendoor worden uw lachspieren getraind door een conferencier. In de pauze is er een drankje met een hapje en na afloop een driegangen diner. De kosten voor dit alles bedragen 45 euro p.p.

Gaarne opgave zo snel mogelijk bij Aly Soer, tel. 0522-481138.

 

v  Jaarlijkse busreis in september

Nu de gezellige middag in juni doorgaat, zullen wij op 23 september onze jaarlijkse reis organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer hierover in onze nieuwsbrief van mei.

 

v  Personalia

Overleden: mw. J. Huizing-Boverhof en de dhr. K. Mulder, beiden uit Ruinerwold.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden van 80 jaar en ouder waren in november 2019 t/m januari 2020 jarig:

80 jaar: dhr. B. Bartelds, mw. J. Bartelds-Guichelaar en mw. A. Inberg-Benning.

85 jaar: mw. G.W. Fenijn-Jongens

90 jaar: dhr. R. Klomp

95 jaar: dhr. J. Tuin

 

Het bestuur heeft de leden die het afgelopen jaar 90 jaar en ouder zijn geworden een bezoekje gebracht. Het afgelopen jaar waren dat:

90 jaar mw. H. Bruynemeyer- Driegen en dhr. J. Kadijk.

95 jaar mw. J. Huizing- Boverhof en de dhr. J. Tuin.

 

Tot slot, neemt u eens een kijkje op onze website:

www.seniorenverenigingdewolden.nlVVV

                               Verslag ledenvergadering van 29 maart 2019

 

Aanwezig 56 personen

Notulist A. de Best

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1. Opening

     De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

     Alvorens verder te gaan vraagt hij een moment stilte voor de leden die ons

     het laatste jaar zijn ontvallen.

     Hierna ook een hartelijk welkom aan de dames Bal ( moeder en dochter ) die

     ons iets gaan vertellen over het zorghorloge. Dit staat nog in de

     kinderschoenen maar kan zeer belangrijk worden in de toekomst voor ons

    als ouderen. Voorzitter geeft aan dat hij op de hoogte wil worden omtrent de

    ontwikkelingen. Hij dankt de dames met een boeket bloemen.

    Vaststelling agenda

    De agenda in de nieuwsbrief jaargang 4 nr. 1 is aangepast. Nieuwe ter tafel.

2. Mededelingen

    Voor het reisje van  17 mei hebben zich reeds 58 personen opgegeven .

    Kosten kunnen enigszins hoger uitvallen.

    Er wordt geen jaarverslag meer gemaakt. De nieuwsbrieven geven de

    bevindingen weer zodat een ieder op de hoogte is.

    Door het overlijden van Mw. van Spil kon de opfriscursus geen doorgang

    vinden.  Verder komt een ideeënbus ter sprake.

3. Verslag van de ledenvergadering  van 16 maart 2018

    Geen op- aanmerkingen zodat de samensteller door de voorzitter wordt

    Bedankt.

4. Financieel verslag 2018

    De penningmeester geeft nog een nadere toelichting waarna een ieder zich

    kan vinden omtrent het verslag.

5. Begroting 2019

    Ook omtrent de begroting geeft de penningmeester een aanvulling.

6. Verslag kascontrole commissie

    Mw. Kitslaar en Dhr. Knol hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden.

    De penningmeester werd decharge verleend.

7. Verkiezing nieuw kascontrole lid

    Besloten wordt dat beiden ook volgend de kas nog gaan controleren.

    Dhr. H. Boer is reserve. Aftredend volgend jaar Mw. Kitslaar.

8. P.r. bijeenkomst Ruinen

    Daar er in Ruinen nog maar enkele leden lid zijn van de Seniorenvereniging

    De Wolden is er contact geweest met het Neie Punt in Ruinen.Er wordt een

    advertentie geplaatst. Op 15 april is daar een zitting.

9.Bestuursontwikkelingen Seniorenverenging De Wolden

   Door het overlijden Mw. F. Rumph heeft Mw. A. Westerveen te kennen

   gegeven dat zij het bestuur wel wil aanvullen. De vergadering gaat accoord.

   Voorzitter schetst de situatie in het bestuur en geeft aan dat wanneer er

   zich problemen voordoen er problemen kunnen optreden.  

   nieuwe leden met kennis omtrent secretariaat of financiële zaken zijn

   welkom.

10. Bestuursontwikkelingen VOSD. ( Vereniging Overleg Seniorenvereniging

      De Wolden )

     Voorzitter geeft de ontwikkelingen weer omtrent de VOSD.

    Secretaris bedankt, Voorzitter geeft aan dat hij gaarne aan het einde van het

    jaar zijn voorzitters hamer wil overdragen en de penningmeester ziek is.

    Hopende dat er het komende jaar meer duidelijkheid komt.

11. Huishoudelijk reglement

     De statuten geven aan dat elke 2 jaar de statuten op inhoud getest moeten

     worden.

     In verband met de AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming )

     heeft het bestuur in haar nieuwsbrieven aangegeven hoe wij met de gege

     gegevens van jullie zouden omgaan. Alle leden hebben geen bezwaar

    aangetekend zodat AVG is toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

12. Rondvraag

      De dhr. Prikken vraagt of er bij het kaarten ook het spel tachtigen gespeeld

      kan worden. Voorzitter denkt dat geen optie is.

13. Sluiting

       Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt   

       een ieder voor haar / zijn komst en inbreng en sluit de bijeenkomst

 

Secretaris:

A. de Best.

 

Er worden nu nog enkele rondjes gespeeld.

        

 

   

     

 

.

                                                                                                      Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 3

 

  Beste vrienden en vriendinnen.

 

Nog twee maanden en dan begint het jaar 2020. Na een prachtige zomer kijken we al weer verder vooruit. De activiteitencommissie is al druk bezig geweest om voor de eerste maanden van het nieuwe jaar weer een aantal mooie middagen uit de hoge hoed te toveren. Het wordt wel steeds moeilijker om iets te organiseren dat betaalbaar is. In deze nieuwsbrief hebben wij dan ook alleen de activiteiten voor het eerste halfjaar van 2020 opgenomen. Als bestuur hebben een en ander op een rijtje gezet en komen hier in de rubriek 'van de bestuurstafel' op terug.

Verder hopen wij dat onze kaart vrienden en vriendinnen bij de kaartmiddagen allemaal aanwezig zijn en natuurlijk zien wij u allen graag bij de afsluiting van het jaar 2019 in december.

 

 v  Kaartmiddag 15 november

In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold vindt op 15 november weer een kaartmiddag plaats. Er wordt gekaart om vleesprijzen.

Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur. De kosten zijn 5 euro p.p. inclusief.

 

v  Kerstbijeenkomst 20 december

In december sluiten wij het jaar 2019 af. We doen dit op 20 december in De Schakel te Koekange waar dan onze kerstbijeenkomst plaats vindt. Het Kleinkoor Vinkenbuurt zal deze middag voor ons verzorgen. Aanvang 14.00 uur. Na afloop sluiten wij af met een drie gangen diner. De kosten voor deze middag bedragen 20 euro p.p.

Voor deze middag moet u zich opgeven, dit kan tot 15 december bij Aly Soer, tel. 0522-481138.

 

v  Nieuwjaarsbijeenkomst 24 januari

Op vrijdag 24 januari 2020 is onze nieuwjaarsbijeenkomst in dorpshuis de Havezate te De Wijk. Deze middag zal verzorgd worden door het "Voetbalkoor De Meulewiekers". Dit mannenkoor brengt een groot aantal bekende Nederlandse liederen ten gehore. Dit mag u niet missen. De middag begint om 14.00 uur. Kosten 5 euro p.p. inclusief drankjes en hapje.

 

v  Kaartmiddag 14 februari

Op 14 februari 2020 vindt er een kaartmiddag plaats In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur. Er kunnen weer mooie vleesprijzen gewonnen worden! De kosten zijn 5 euro p.p. inclusief.

 

v  Jaarvergadering 13 maart

Onze jaarvergadering vindt plaats op 13 maart 2020 in De Schakel te Koekange. De stukken die betrekking hebben op deze vergadering ontvangt u bij de nieuwsbrief van februari. De middag zal aangevuld worden met een spreker of een bingo.

 

v  Van alles en nog wat op 10 april

Op 10 april 2020 is er een bijeenkomst in dorpshuis de Havezate in De Wijk waar Jan Tijink uit De Wijk zijn steentje gaat bijdragen. We beginnen om 14.00 uur, de kosten bedragen 5 euro pp inclusief drankjes en een hapje.

 

v  Gezellige middag 12 juni

Als alles meezit willen wij op 12 juni een bezoek brengen aan Brinkzicht in Vledder. Een blaaskapel verzorgt daar een morgen of een middag met gezellige muziek en tussendoor zal een conferencier optreden. Er is koffie/thee met gebak, een pauze drankje met een hapje en tot slot een drie gangen diner incl. een drankje. De kosten voor het geheel zijn 45 euro pp. Wij hopen in de nieuwsbrief van februari meer duidelijkheid te kunnen verschaffen

 

v  Jaarlijkse busreis

Als bovenstaande bijeenkomst van 21 juni doorgaat, dan wordt onze jaarlijkse busreis van 2020 verschoven naar het najaar.

 

v  Personalia

Nieuwe leden: dhr. B. Boverhof, mevr. G. Smit-Schiphorst en dhr. T. Smit, allen uit De Wijk.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden boven de 80 jaar waren in juni t/m oktober jarig:

80 jaar: mevr. G.J. Mulder-Meijer, mevr. R. Linthorst-Dekker, mevr. R. Agtersmit-Ems, mevr. H. de Boer, dhr. G.W. Vos van Steenwijk en dhr. H. Slomp.

85 jaar: dhr. J. Boverhof, dhr. E. Kloeze, dhr. H.A. Wind, dhr. G. Poel.

90 jaar: mevr. H. Bruynemeyer-Driegen, dhr. J. Kadijk.

95 jaar: mevr. J. Huizing-Boverhof

 

v  Contributie inning

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie in februari worden afgeschreven. De andere leden krijgen in februari een nota met het verzoek de contributie over te maken.

 

v  Verhuizen

Ook bij ons als ouderen wordt er nog wel eens verhuisd. Wij zouden het op prijs stellen als u een verhuizing wilt doorgeven aan het secretariaat. Dank voor uw medewerking!

 

v  Ouderendag

De ouderendag in Ruinen is niet zo succesvol verlopen als voorgaande twee jaren. De standhouders kregen aanmerkelijk minder bezoekers doordat er veel andere activiteiten tegelijk plaats vonden.

 

Seniorenvereniging De Wolden had op haar stand een pot met hazelnoten, bezoekers konden raden hoeveel noten er in de pot zaten. De schattingen liepen uiteen van ruim 200 tot boven de 2000.

Het juiste aantal bedroeg 844. De heer Jan Tonkes was er het dichtst bij met 848. Jan heeft besloten om de VVV bon beschikbaar te stellen voor een goed doel.

 

v  Van de bestuurstafel

Zoals in de bijeenkomsten van september en oktober aangekondigd, heeft het bestuur moeten besluiten om de bijdrage die de leden per activiteit betalen te verhogen van 3 naar 5 euro. Ook is besloten om de consumpties voorlopig terug te brengen naar twee (twee kopjes koffie/thee of een drankje met een hapje).

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2020