Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 3

 

 

 

 

Beste vriendinnen en vrienden;

 

De laatste twee maanden van 2018 zijn al weer aangebroken. Wij hebben nog twee activiteiten dit jaar n.l. het kaarten en als afsluiting de Kerstmiddag.

 

Het was een mooi jaar wat het weer betreft, dat kon niet beter. Ook onze vereniging ging het goed. Het ledental bleef op peil en de geplande activiteiten waren prima verzorgd.

 

In mei werden wij geconfronteerd met de Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG. Verderop in deze nieuwsbrief een uitgebreide toelichting hoe wij hiermee om willen gaan.

 

Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief de geplande activiteiten van het eerste half jaar van 2019 en alvast de data van de activiteiten in het tweede half jaar.

v  Kaartmiddag

Op vrijdag 23 november is er weer een kaartmiddag in het dorpshuis Buddingehof te Ruinerwold. De klaverjassers en jokeraars kunnen het weer tegen elkaar opnemen voor mooie vleesprijzen.

Inschrijven vanaf 13.00 uur en aanvang om 13.30 uur.

Kosten bedragen 3 euro p.p.

 

v  Kerstmiddag

Als afsluiting van 2018 wordt er in de Havezathe in De Wijk een gezellige Kerstmiddag georganiseerd door Geertje Westerbeek. Deze middag vindt plaats op vrijdag 21 december, aanvang 14.00 uur. Na afloop sluiten wij af met een heerlijk buffet. De kosten voor deze middag bedragen 20 euro p.p. U moet zich wel van te voren opgeven. Dit kan tot 15 december bij Aly Soer tel. 0522-481138 en bij Femmie Rumph tel. 06-51172822.

 

v  Nieuwjaarsbijeenkomst

Op vrijdag 18 januari 2019 is onze Nieuwjaarsbijeenkomst in de Schakel te Koekange.

Deze middag zal luister bijgezet worden door Duo Please uit Uffelte met een bijzonder gevarieerd repertoire. De kosten bedrage 3 euro p.p. inclusief drankjes en een hapje.

 

v  Kaartmiddag

Op 8 februari is er wederom een kaartmiddag in dorpshuis Buddingehof te Ruinerwold.

Inschrijven vanaf 13.00 uur en aanvang 13.30 uur.

Kosten 3 euro p.p.

Er wordt wederom gekaart om vleesprijzen.

 

v  Jaarvergadering

De jaarvergadering staat gepland op vrijdag 15 maart en vindt plaats in de Havezathe in De Wijk. De stukken die betrekking hebben op deze vergadering ontvangt u bij de nieuwsbrief van februari.

 

v  Gezellige middag

Op 19 april is er een gezellige middag in de Schakel te Koekange. De groep De Doldies, bestaande uit 5 personen, treden deze middag voor ons op. Aanvang 14.00 uur. Kosten 3 euro p.p.

v  Reisje

Op vrijdag 17 mei vindt onze jaarlijkse reis plaats. In de nieuwsbrief van februari informeren wij u over het programma.

 

v  Zang en muziek

Op 21 juni sluiten wij het eerste halfjaar van 2019 af met het optreden van het Kouwenkoor uit Nieuw Leuzen in het dorpshuis Buddingehof te Ruinerwold. Aanvang 14.00 uur. Kosten 3 euro p.p.

 

v  Data om al vast te noteren

20 september, 25 oktober, 15 november en 20 december 2019.

 

v  Veilig onderweg

Op 27 november 2019 is er nogmaals een opfriscursus Veilig onderweg voor ouderen boven de 60 jaar, georganiseerd door VVN De Wolden. U kunt zich opgeven bij J. Hendriks uit de Wijk. Het telefoonnummer is 0522-230675 en 06-30254602.

 

v  AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

In onze vorige nieuwsbrief (jaargang 3 nr. 2) hebben wij u op de hoogte gebracht omtrent de op 25 mei ingegane verordening (de AVG). Ook Seniorenvereniging De Wolden heeft met deze verordening te maken.

 

1.     Wij hebben toestemming nodig om de persoonsgegevens die wij van u hebben te mogen gebruiken.

2.     Iemand zal deze persoonsgegevens moeten beschermen.

3.     Verder moeten wij aangeven met welk doel deze gegevens willen gebruiken.

 

Onderstaande gegevens hebben wij nodig om een vereniging goed te kunnen besturen.

1.     Voornaam (of voorletters  naam, adres, postcode en woonplaats.

2.     Geboorte datum

3.     Telefoonnummer (ook 06 nummer).

4.     Eventueel uw e-mailadres.

Deze gegevens zijn geregistreerd bij onze secretaris, die deze zal beschermen en niet zal doorgeven aan derden. Zij zijn uitsluitend bedoeld voor activiteiten van Seniorenvereniging “De Wolden“.

Alleen vrijwilligers (verspreiding nieuwsbrieven), belastinginvullers en bestuursleden die ‘Lief en Leed’ uitvoeren, kunnen over deze gegevens of een gedeelte daarvan beschikken wanneer zij deze nodig hebben. Foto;s die in het verleden gemaakt zijn en op de website staan en foto’s die in de toekomst gemaakt worden, zullen wij onmiddellijk verwijderen als het betreffende lid hierom vraagt.

 

Wij hopen dat u met de gegevens die wij van u hebben en de doelstelling die wij voor ogen hebben akkoord kunt gaan, zodat wij niet van u allen weer deze gegevens moeten opnemen en alsnog weer van een handtekening moeten laten voorzien.

 

Indien u nog vragen mocht hebben dan kunt u terecht bij onze voorzitter.

 

v  Personalia

Nieuwe leden: De dames A. de Groot, A. Westerveen en G. Scheper-Stelling, en de heren J. Prins,  J. Boverhof  en J. Scheper, allen uit De Wijk. De heer P. Zeven uit Hoogeveen.

Overleden:  Mevrouw J. Dekker Lampe uit Ruinerwold en mevrouw J. Brinkhuis v.d. Ziel uit Staphorst.

Verhuisd: Mevrouw D. Linde-Ems van De Wijk naar Meppel.

 

v  Lief en leed

Onderstaande leden van  80, 85 en 90 jaar waren in juni t/m oktober jarig:

80 jaar:  De dames D. Mousuur-Bruins en T. Wemmenhove-van Goor en de heren J .Dekker en J. Paarhuis, allen uit De Wijk.

85 jaar:  De heren R. Kuijer en R.M .Kuijer uit Koekange.

90 jaar:  Mevrouw J. Slingerland-Mol uit De Wijk.

 

v  Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2019

 

 

Mochten wij u bij de laatste twee activiteiten van 2018 niet ontmoeten, dan wensen wij u als bestuur nu alvast

prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019 toe.

 

 

Algemeen

De vereniging komt op voor de belangen van de 50 plussers in de Gemeente De Wolden e.o. De vereniging is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensio­neerden (NVOG).

 

Bestuur Seniorenvereniging “De Wolden”

Voorzitter:                 dhr. B. Mulder                         tel. 0522-482511

Secretaris:                mw. A. de Best-Luten             tel. 0522-481956

Penningmeester:      dhr. J. Tonkes                         tel. 0522-480980

Leden:                      mw. A. Soer                            tel. 0522-481138

                                 mw. F. Rumph                        tel. 06-51172822

 

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd aan de Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, tel. 0522-481956.

 

Contributie

De contributie voor 2019 bedraagt € 30,- voor leden, voor een partner of huisgenoot is dat € 25,-.

 

Bank

IBAN Regio Bank: NL73 RBRB 0929 0108 84.

 

Hulp bij het invullen van de belas

 

Dhr. P.  Zeven uit Hoogeveen, tel. 06-39372556  Helaas is Dhr. P. Zeven door ziekte niet in staat om 

de belasting papieren in te vullen. Germa zal dat voor hem waarnemen.

Mw G.M.T.J. Kitslaar uit Zuidwolde.tel. 0528372377

 

Bezorgers/sters nieuwsbrieven:

De Wijk: dhr. H. Slomp en dhr. J. de Lange.

Koekange: mw. F. Rumph

Ruinerwold: mw. A. de Best, mw. A. Soer en dhr. J. Tonkes.

 

Centraal Meldpunt Stichting Welzijn De Wolden: op werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel. 0528-374173.

Wijkagent nodig bel 0900-8844 en hij komt bij u thuis

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 1

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Het jaar 2018 is goed begonnen met een fantastisch nieuwjaars­bijeenkomst waar 85 leden aanwezig waren!

Terugkijkend naar 2017 kunnen wij ook niet anders dan zeer tevreden zijn. We hebben mooie bijeenkomsten gehad waar steeds meer leden aanwezig waren. Met als afsluiter de kerstbijeenkomst met een record opkomst van 90 leden. Ook over de centrale inning van de contributie zijn wij zeer tevreden, dankzij uw volle medewerking hieraan hebben we dit kunnen realiseren.

 

Wij hopen dat wij in 2018 ook weer gezellige bijeenkomsten met elkaar mogen hebben. Graag tot ziens!

v  Kaartmiddag

In het Dorpshuis te Ruinerwold wordt op vrijdag 23 februari (aanvang 13.30 uur) een kaartmiddag gehouden. Liefhebbers/sters kunnen hier terecht voor klaverjassen en jokeren. Kosten 3,00 euro p.p. inclusief twee drankjes. Wij kaarten weer om vlees prijzen.

 

v  Uitnodiging Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u op vrijdag 16 maart uit voor haar algemene ledenvergadering in de Havezathe in De Wijk (aanvang 14.00 uur).

Het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de algemene leden­vergadering van 24 maart 2017 doen wij u gelijk met deze nieuwsbrief toekomen. Het jaarverslag en de begroting van de penningmeester zijn op 16 maart ter vergadering beschikbaar.

Vooraf aan deze vergadering zal Irma van Beek, Ombudsvrouw van de Gemeente De Wolden, u bijpraten over haar werk rondom de veranderingen in onze Gemeente inzake de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. U kunt met uw vragen die middag bij haar terecht.

 

De agenda voor de bestuursvergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken

3.     Verslag ledenvergadering van 24 maart 2017 (in uw bezit)

4.     Jaarverslag 2017 (in uw bezit)

5.     Financieel verslag 2017

6.     Toelichting op de begroting

7.     Verslag kascontrole commissie

8.     Bestuursverkiezing

Aftredend: Mevr. A. de Best-Luten (secretaris) en herkiesbaar

Dhr. B. Mulder (voorzitter) en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend.

9.     Rondvraag

10.  Sluiting

 

Rooster van aftreden:

2018                            2019                            2020

A. de Best-Luten          F. Rumph                     J. Tonkes

B. Mulder                                                        A. Soer

v  Zang en muziek

Op 20 april vindt er in De Schakel in Koekange een zang- en muziek-middag plaats met dia’s op de achtergrond. Aanvang 14.00 uur.  Deze wordt verzorgd door Luuks Nijsingh met zijn vaste begeleider.

Kosten 3,00 euro p.p. inclusief drankjes en hapjes.

 

v  Busreisje

Op vrijdag 1 juni vindt onze jaarlijkse reis plaats. Wij gaan dit jaar met Reica Reizen uit Uffelte naar de Noordelijke provincie Friesland. Na koffie met oranjekoek, bezoeken we in Surhuisterveen het Ot en Sien museum. We krijgen uitleg over het museum en kunnen daarna vrij rondkijken. Vervolgens vertrekken wij naar Beetsterzwaag voor een drie gangen lunch met consumptie, om 14.00 uur gevolgd door een rondrit door de Gemeente Opsterland. Tijdens de rondrit geeft een gids uitleg krijgen over de adel van vroeger en vertelt diverse anekdotes. Wij sluiten de middag af met een kopje thee/koffie met krentenwegge. Rond 18.30 uur zijn wij weer thuis.

Reinard en Carla Tuin die deze reis samen verzorgen, zijn in het bezit van hun EHBO diploma’s. Ook in de bus is een Hartreanimatie & AED alsmede een rolstoel aanwezig.

De prijs bedraagt bij een volle bus 55,00 euro p.p. U kunt zich tot 5 mei opgeven bij Aly Soer, tel. 0522-481138. Daarna ontvangen de deelnemers nadere informatie.

Wees er snel bij want VOL is VOL

 

v  RTV Drenthe

Wij sluiten het eerste half jaar af op vrijdag 29 juni om 14.00 uur met een optreden van Willem Fledderus, bekend van het Dréents Liedtiesfestival van RTV Drenthe. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold.

Kosten 5,00 euro p.p. inclusief drankjes en hapje.

 

v  Nieuwe leden

Mevr. F. Geerts, mevr. T. Pruim, mevr. G.G.H. Dolfsma Spin, en dhr. P. Dolfsma, allen uit Ruinerwold.

Mevr. K. Dekker-de Wal, dhr. J. Dekker, beide uit de Schiphorst.


 

v  Lief en Leed

Verjaardagen: Het bestuur heeft besloten om aandacht te gaan schenken aan leden die 80, 85, 90, 95 en eventueel 100 jaar worden.

Jubilea: Ook willen wij graag aandacht besteden aan de leden die een 50, 60, en 70 jarig huwelijksjubilea vieren. Hier is wel enige hulp van u bij nodig. Wanneer zo’n jubileum bij u bekend is, wilt u ons dan informeren.

Overleden: W. Nijveen  Koekangerveld

 

v  Website

Onze nieuwsbrieven en foto’s van onze activiteiten vindt u op onze website: www.seniorenverenigingdewolden.nl

 

v  Volgende nieuwsbrief

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in mei. In deze nieuwsbrief presenteren wij u de activiteiten van het tweede half jaar van 2018.